** GEBRUIKSVOORWAARDEN 


------------------------------------------------------------
Versie van 2 maart 2018
 De " _Website_ " is de website die beschikbaar is op het volgende adres: " www.immotransit.be ". 
 De website wordt beheerd door de Pers en Web S.P.R.L., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Ateliersstraat 17/205, 1332 Genval, die bereikbaar is op 02/652.00.20 en op het e-mailadres: logtransit@immotransit.be, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE 0628.977.001, (hierna "_de verstrekker_" genoemd). 
 De term "_User_" verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, die de Website of de inhoud ervan raadpleegt, die bestanden downloadt, gebruikt, zich registreert via elk op de Website beschikbaar formulier, vraagt om een advertentie te plaatsen of antwoordt op een advertentie voor de verkoop/verhuur van een eigendom, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met de serviceprovider. 
 De Provider en de Gebruiker worden hierna aangeduid als "de Partijen". 
 Door te surfen op de Website, door documenten te lezen, door bestanden te downloaden, door ze op enigerlei wijze te raadplegen en/of te gebruiken, door zich in te schrijven via elk formulier dat op de Website beschikbaar is, door te vragen een advertentie te plaatsen of te beantwoorden voor de verkoop/verhuur van een onroerend goed, door lid te worden, door zich in te schrijven of door een contract te sluiten met de dienstverlener, geeft de gebruiker formeel, zonder voorwaarden en zonder enig voorbehoud, zijn instemming aan met de huidige algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. 
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement en contract dat de partijen bindt. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze. 
 De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de website. 
 Aanvullende regels en richtlijnen worden geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. De gebruiker wordt daarom geadviseerd om regelmatig te verwijzen naar de laatste versie van deze voorwaarden, die permanent beschikbaar is op het volgende adres: https://www.immotransit.be/fr/home/terms. 
 
 De Website kan worden geraadpleegd door computers waarop de huidige software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem, enz.). De aanbieder garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiker de website of de inhoud ervan om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk kan raadplegen en/of gebruiken. 
 Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich uit te rusten met de nodige computer en eventueel human resources om zijn connectiviteit met de Website te verzekeren. 
 In het kader van de toegang van de gebruiker tot de Website of de inhoud ervan, onthoudt de gebruiker zich uitdrukkelijk, op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen, van : 
     * proberen toegang te krijgen tot delen van de website die niet publiekelijk online zijn geplaatst; 


     * elke actie ondernemen die op enig moment de goede werking van de Website in gevaar kan brengen, op welke manier dan ook; 


     * gebruik maken van een (automatisch) systeem, zoals, maar niet beperkt tot, "robots", "spinnen", "offline lezers", etc., met als doel het creëren van : (1) denial of service attacks (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, netwerk DoS, Application DDoS, inclusief DrDOS, of Application DDoS); (2) berichten om vragen en verzoeken te beïnvloeden, reacties op prijsvragen en inzendingen, stemmen, of enige interactie met een andere gebruiker van de Website, zelfs wanneer de gebruiker reageert op een verzoek dat op de Website wordt gedaan (bijv. deelname aan een prijsvraag); 


     * het plaatsen, uploaden, verzenden, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; 


     * raadplegen, weergeven, downloaden, uploaden, verzenden, verzenden, elke inhoud die in strijd is met de geldende internationale wetgeving; 


     * Poging om andere gebruikers te misleiden door zich voor te doen als de namen van andere mensen of bedrijfsnamen; 


     * uploaden, plaatsen, uploaden, verzenden, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van een ander; 


     * het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware, computer, service, server, netwerk of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te verstoren of te beperken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen; 


     * elke actie ondernemen die een verstorend effect heeft op het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website; 


     * weigeren te voldoen aan eisen, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op netwerken die verbonden zijn met de Website; 


     * het op enigerlei wijze lastigvallen van een of meer andere gebruikers van de Website of de inhoud ervan; 


     * Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens van andere gebruikers. 
 De gebruiker verbindt zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden geïnfecteerd door virussen, bugs, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computerprogramma's van welke aard dan ook. 
 Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde delen van de Website, kan de gebruiker verplicht worden zich te registreren of lid te worden. In dit geval verbindt de gebruiker zich ertoe om bij de registratie nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft de Provider het recht om het account van de Gebruiker op te schorten of te beëindigen, of om de Gebruiker de toegang tot de gehele of een deel van de Website of de inhoud ervan te ontzeggen. 
 Indien van toepassing gaat de Gebruiker ermee akkoord zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord en voor elk gebruik dat zonder zijn of haar medeweten kan plaatsvinden. In geval van twijfel over de vertrouwelijkheid van het wachtwoord is het aan de Gebruiker om het onmiddellijk te wijzigen of om de Aanbieder zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 De gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, aan verandering onderhevig zijn. Zo zullen sommige worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker kan overwegen dat de toegang tot een bepaalde functie geen verworven recht vormt. 
 Evenzo zal alleen de aanbieder beslissen of hij de inhoud of informatie die op de website wordt gepresenteerd, opneemt of verwijdert. 
 De dienstverlener behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. 
 Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van onderhoud van de Website of belangrijke wijzigingen van de aangeboden inhoud en/of functionaliteiten. 
 Dit geldt ook als de Provider redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden of andere wettelijke voorschriften die ten tijde van de overtreding van kracht waren, heeft geschonden of in strijd met deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld. 
 De gebruiker krijgt alleen het recht om de Website en de inhoud ervan op persoonlijke titel te raadplegen. Als zodanig krijgt de gebruiker een persoonlijke licentie om de Website en de inhoud ervan te gebruiken, die niet overdraagbaar, niet overdraagbaar en uitsluitend beperkt is tot persoonlijk gebruik. 
 De duur van de gebruikerslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de Website. 
 Elk commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term " _commercieel gebruik_ " verwijst naar, maar is niet beperkt tot, elke verkoop of verhuur van de verschillende functionaliteiten van de Website, opnames van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Website, of elk gebruik van de Website en zijn onderdelen met als enig doel het genereren van inkomsten. 
 Het is verder strikt verboden voor de gebruiker, die anders geen toestemming mag geven aan anderen, om : 
     * de Website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te lenen of te verspreiden; 


     * afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die op de Website aanwezig zijn; 


     * reverse-engineering, reverse-assemblage of een andere poging om de broncode van de gehele of een deel van de Website af te leiden; 


     * een hyperlink naar of van de Website te maken, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de aanbieder; 


     * sublicentie of overdracht van enig recht met betrekking tot de Website en/of de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht met betrekking tot de software. 
 Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto's, de informatie, de informatie-elementen, de logo's, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de databank en alle andere elementen van de Website en, In het algemeen zijn en blijven de inhoud en de structuur van de Website het exclusieve eigendom van de dienstverlener en worden deze beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het _ sui generis _ recht van de producent van de databank, etc.). ), die de gebruiker erkent en accepteert. 
 Door te surfen op de Website of deze te raadplegen, zich te registreren, lid te worden, bestanden te downloaden of de inhoud van de Website te gebruiken, op welke manier dan ook, wordt de gebruiker in geen geval houder van de hierboven genoemde rechten of daarmee gelijkgestelde rechten. 
 De dienstverlener garandeert dat de elementen die op de website aanwezig zijn en die uitsluitend door de dienstverlener aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld, de rechten van derden respecteren, en in het algemeen niet onwettig zijn. 
 Het opslaan van informatie en/of elementen van de Website in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch opvragen van informatie door de browser. 
 Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen, geeft de gebruiker automatisch en gratis de exclusieve toestemming aan de aanbieder om deze elementen te reproduceren, te communiceren en/of anderszins te gebruiken, zowel op de Website als in een of meer tijdschriften of producten die door de aanbieder worden gepubliceerd. 
 Verantwoordelijkheid van de gebruiker 
 De raadpleging en het gebruik van de Website, evenals het downloaden van bestanden van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, van de Website en de inhoud ervan, gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, ook ten opzichte van derden. 
 Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en/of aanmelding, evenals voor eventueel misbruik of schade die hieruit voortvloeit. De Provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie en/of registratie, login en/of wachtwoord. 
 De gebruiker stemt er ook mee in om tegenover elke persoon, en meer bepaald tegenover de vertegenwoordigde personen, op welke manier dan ook, aansprakelijk te zijn voor elke inhoud die hij op de website of via de website publiceert, en in het bijzonder voor advertenties voor de verkoop/verhuur van onroerend goed. 
 De Website kan links bevatten naar andere websites waarover de Aanbieder geen technische of inhoudelijke controle heeft. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De Provider staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar ze verwijzen, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke manier dan ook, van deze websites. Het is dus aan de gebruiker om zelf te beslissen of het gepast is om deze sites te bezoeken. 
 Indien de gebruiker een bericht, van welke aard dan ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening op de Website plaatst, verbindt de gebruiker zich ertoe alleen informatie (afbeeldingen, foto's) te gebruiken die niet in strijd is met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, enz.), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige wettelijke bepaling. In dit opzicht garandeert de gebruiker de aanbieder uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie van derden op basis van de inhoud die hij op de Website heeft geplaatst. 
 Aansprakelijkheid van de aanbieder 
 De dienstverlener is gebonden aan een middelenverbintenis. De dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker oploopt bij het gebruik van de website, de sites waarnaar wordt gelinkt en/of de inhoud die hem ter beschikking wordt gesteld. 
 De Provider doet zijn best om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten of informatie die deel uitmaken van de Website volledig, accuraat en up-to-date zijn. Fouten en/of hiaten en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en daarom geeft de Provider geen enkele garantie in dit verband. 
 Evenzo is de Provider alleen aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid. Hij is niet aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid van zijn werknemers, opdrachtgevers en, in de regel, zijn plaatsvervangers. 
 De dienstverlener doet zijn best om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade in verband met een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website, om welke reden dan ook. 
 De dienstverlener is ook niet verantwoordelijk voor de contacten en relaties tussen gebruikers van de Website. 
 Bovendien garandeert de dienstverlener niet de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of verschijnen op de website met de apparatuur van de gebruiker, noch de toegankelijkheid van deze elementen. 
 De gebruiker zal de aanbieder ook vrijwaren van elke claim, in elk van de volgende gevallen: 
     * verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website, of de inhoud die deze bevat of zal bevatten; 


     * illegale of ongeoorloofde indringing door een derde partij in de webserver of website van de aanbieder; 


     * introductie van een computervirus op de webserver of de website; 


     * Tijdelijke bandbreedtecongestie; 


     * Onderbreking van de internetverbinding voor een oorzaak buiten de controle van de provider. 
De gebruiker erkent en aanvaardt : 
     * de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enig ander middel waarmee de Website nu of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld; 


     * de risico's van het elektronisch of digitaal opslaan en verzenden van informatie; 


     * het feit dat de Aanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Website (en de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan) of het internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's; 


     * het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen. 
 Hoewel de Provider zijn best doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, trojaanse paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De Provider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of verlies als gevolg daarvan, in het bijzonder met betrekking tot gebruikersgegevens. Gebruikers wordt daarom sterk aangeraden om de nodige firewall, anti-virus en andere beveiligingssoftware te installeren om mogelijke schade aan hun computers te voorkomen en om voorzichtig te zijn bij het doorgeven van persoonlijke gegevens. 
 Met betrekking tot berichten van derden kan de dienstverlener op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of ander materiaal dat in deze berichten wordt geplaatst, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft geplaatst. 
 De advertenties die op de Website worden geplaatst zijn altijd de taak van derden. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de in deze advertenties aangeboden goederen en/of diensten. 
 Overmacht 
 De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel, noch buitencontractueel, in geval van tijdelijke of permanente niet-nakoming van zijn verplichtingen, wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis. 
 Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: (1) volledig of gedeeltelijk verlies of vernietiging van het computersysteem van de Aanbieder of zijn database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet direct aan de Aanbieder kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat de Aanbieder heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) brand; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of terrorisme; (7) stakingen, ongeacht of deze al dan niet zijn uitgeroepen; (8) lock-outs; (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit); (12) een storing in het internet of het gegevensopslagsysteem; (13) een storing in het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies aan connectiviteit met het internet of met het telecommunicatienetwerk waarvan de aanbieder afhankelijk is; (15) een handeling of beslissing van een derde partij wanneer een dergelijke beslissing van invloed is op de goede uitvoering van deze overeenkomst; of


(16) elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de aanbieder valt. 
 Illegaliteit 
 De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) heeft geen enkele invloed op de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, noch op de rest van dat artikel, paragraaf of bepaling, tenzij in de tekst duidelijk de bedoeling bestaat om het tegendeel te doen. 
 Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de Provider dit vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
 Titels 
 De in deze voorwaarden gebruikte rubrieken zijn uitsluitend bedoeld als referentie en voor het gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of de reikwijdte van de bepalingen die zij aanduiden. 
 Volledige overeenkomst en volledige overeenkomst 
 Deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen, vervangen elke vorige overeenkomst tussen de partijen en zijn van toepassing op elke nieuwe overeenkomst. 
 Geen enkele verklaring, verklaring, belofte of voorwaarde die niet in deze voorwaarden is opgenomen, kan en mag op geen enkele wijze worden tegengesproken, gewijzigd of beïnvloed. 
 Procesvoering 
 Elk geschil met betrekking tot de door de dienstverlener geleverde diensten, alsook elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.