** PRIVACY 

------------------------------------------------------------


_ _


 Dit Charter is opgesteld door de vennootschap "Press and Web sprl" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 17/205, rue des Ateliers, 1332 Genval, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE 0628.977.001 (hierna "_de controleur" genoemd). 


 Het doel van dit charter is om de bezoekers van de website die gehost wordt op www.immotransit.be (hierna de "_website_" genoemd), alsook de klanten en prospecten (gebruikers, klanten en prospecten worden samen de "_klant _" genoemd) van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te informeren over de manier waarop de gegevens door deze laatste worden verzameld en verwerkt. 


 Dit charter is in overeenstemming met de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om in volledige transparantie te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "_Algemene verordening inzake gegevensbescherming _" genoemd). 


 De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn klanten en verbindt zich er daarom toe redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. 


 Indien de klant wenst te reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij of zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of e-mailadres dat in de rubriek " _contactgegevens _" van dit Charter is vermeld. 


_ _


 Door de toegang tot en het gebruik van de website, door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, door precontractuele maatregelen te nemen, door een opdracht aan te gaan, door zich te abonneren of door een contract af te sluiten met de verantwoordelijke voor de verwerking, verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van de hieronder beschreven informatie, aanvaardt dit charter en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens die hij via de website en/of tijdens de op de website aangeboden diensten, in agentschappen of per telefoon meedeelt, verzamelt en verwerkt, overeenkomstig de in dit charter beschreven methoden en beginselen, voor de hieronder aangegeven doeleinden. 


 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de klant, heeft de klant het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking. 


_ _


 Door de website te bezoeken en te gebruiken, contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, precontractuele maatregelen te nemen, een opdracht aan te gaan, zich te abonneren of een contract te sluiten met de verantwoordelijke voor de verwerking, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de hieronder beschreven methoden en principes: 


     * door de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te bezoeken: zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), met inbegrip van het dynamische IP-adres ; 

     * door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen, contractuele maatregelen of in het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking: zijn/haar e-mailadres en naam indien deze vooraf door de klant zijn bekendgemaakt, bijvoorbeeld door het versturen van berichten of vragen op de website, het communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail, het deelnemen aan discussieforums, toegang tot het afgeschermde deel van de website door identificatie, het sluiten van een overeenkomst met de verantwoordelijke voor de verwerking, het abonneren, etc. ; 

     * door de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te bezoeken: alle informatie betreffende de pagina's die de klant op de website heeft geraadpleegd; 

     * alle informatie die de klant vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieenquêtes en/of registraties op de website, of door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie. 


 In het kader van een opdracht of door een overeenkomst met de verantwoordelijke voor de verwerking kan van deze laatste worden verlangd dat hij de volgende gegevens verzamelt en verwerkt: naam, voornaam, gemeente, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, beroep, rijksregisternummer, nationaliteit en een kopie van beide zijden van de identiteitskaart van de klant. 


 Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking ook gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze geen directe of indirecte identificatie van een bepaalde persoon mogelijk maken. Het kan dus worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren. 


 In het geval dat niet-persoonlijke gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonsgegevens worden behandeld totdat hun koppeling met een bepaalde persoon onmogelijk wordt gemaakt. 


_ _


 De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens via het contactformulier dat beschikbaar is op zijn website of in het kader van de uitvoering van precontractuele maatregelen of een contract. 


 Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden: 


 het beheer en de controle van de uitvoering van de voorgestelde ● diensten te verzekeren; 


 het beheer en de opvolging van de precontractuele maatregelen te verzekeren, en in het bijzonder bijstand te verlenen bij het zoeken naar woningen en/of kandidaten in het kader van de verkoop of de verhuur ervan; 


 ● beheer en opvolging van contracten, met inbegrip van de rapportering aan de eigenaars van de gebouwen; 


 ● verzending en opvolging van facturen;


 het verzenden van promotionele informatie over de diensten van de ● verantwoordelijke voor de verwerking; 


 ● verzending, in voorkomend geval, van aanbod(en) van diensten tegen preferentiële voorwaarden; 


 ● Antwoorden op vragen van de klant;


 productie van statistieken (met behulp van anonieme gegevens); 


 verbetering van de kwaliteit van de website en van de diensten die door de ● verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden; 


 overdracht van informatie over nieuwe diensten van de ● verantwoordelijke voor de gegevensverwerking; 


 ● naleving van de wettelijke verplichting met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld; 


 ● naleving van de verplichting tot archivering volgens de regels van de kunst en het beroep; 


 uitvoering van direct marketing acties; 


 analyse van een betere identificatie van de belangencentra en behoeften van de ● klant, met name in het kader van de diensten die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden. 


 De voor de verwerking verantwoordelijke kan worden verplicht verwerkingen uit te voeren waarin dit charter nog niet voorziet. In dit geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking contact op met de klant voordat hij zijn persoonsgegevens opnieuw gebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem de mogelijkheid te geven om, indien nodig, een dergelijk hergebruik te weigeren. 


 De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor het beoogde doel en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 


 De persoonsgegevens van een klant worden bewaard tot maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen die klant en de verantwoordelijke voor de verwerking. 


 Voor bepaalde categorieën gegevens, zoals verkeersgegevens, die slechts 12 maanden worden bewaard, gelden kortere bewaartermijnen. 


 Aan het einde van de bewaartermijn stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer (anoniem) beschikbaar zijn. 


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt "Contactgegevens" van dit Charter vermelde adres, kan de klant, na het bewijs van zijn identiteit (door het bijvoegen van een kopie van zijn identiteitskaart), gratis de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld, verkrijgen. 


 De controleur kan de betaling van een redelijke vergoeding, gebaseerd op de administratieve kosten, eisen voor elk bijkomend exemplaar dat door de klant wordt aangevraagd. 


 Wanneer de klant een dergelijk verzoek elektronisch indient, wordt de informatie in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de klant anders verzoekt. 


 De klant krijgt uiterlijk een maand na ontvangst van de aanvraag een kopie van zijn gegevens. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De controller zal de klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van deze verlenging en de redenen voor de verlenging. 


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt "Contactgegevens" van dit Charter vermelde adres, kan de klant, na bewijs van zijn identiteit (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand, kosteloos de verbetering van zijn persoonsgegevens krijgen die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, en deze gegevens aanvullen indien ze onvolledig blijken te zijn. 


_ _


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in het deel "contactgegevens" van dit charter genoemde adres kan de klant zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie en na bewijs van zijn of haar identiteit (door het bijvoegen van een kopie van zijn of haar identiteitskaart), kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, indien deze verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde worden nagestreefd. De voor de verwerking verantwoordelijke kan weigeren het recht van de klant om bezwaar te maken uit te voeren wanneer hij vaststelt dat er dwingende en legitieme redenen zijn die de verwerking rechtvaardigen en die voorrang hebben op de belangen of rechten en vrijheden van de klant, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een wettelijk recht. In geval van een geschil kan de klant een klacht indienen overeenkomstig het punt "klacht en vordering" van dit Charter. 


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt " _contactgegevens_ " van dit Charter vermelde adres, kan de klant zich te allen tijde en na zijn identiteit te hebben gerechtvaardigd (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart), zonder rechtvaardiging en kosteloos verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering). 


 Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming, heeft de klant het recht om zich op grond van zijn of haar specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de klant en de redenen voor zijn reactie op te geven indien hij van plan is om niet aan een dergelijk verzoek te voldoen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel. 


_ _


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt "contactgegevens" van dit Charter vermelde adres, kan de klant, na zijn identiteit te hebben gestaafd (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart), de beperking/opschorting van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de hieronder opgesomde gevallen: 


     * wanneer de klant de juistheid van een gegeven betwist en alleen voor de tijd dat de verantwoordelijke voor de verwerking dit kan controleren; 

     * wanneer de verwerking onwettig is en de klant de voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking boven de verwijdering; 

     * wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke en/of de klant, hoewel niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, de gegevens nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van zijn rechten in een gerechtelijke procedure; 

     * voor de tijd die nodig is om te onderzoeken of een door de klant ingediend verzoek om bezwaar gegrond is, met andere woorden de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om het evenwicht tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de klant te controleren. 


 Wanneer de verwerking overeenkomstig deze bepaling is opgeschort, mogen de persoonsgegevens van de klant alleen worden verwerkt met toestemming van de klant, met uitzondering van het bewaren van dergelijke gegevens of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die verband houden met de Europese Unie of een van haar lidstaten. 


 De controller zal de klant informeren wanneer de beperking/opschorting van de verwerking wordt opgeheven. 


_ _


 Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt "Contactgegevens" van dit Charter vermelde adres, kan de klant, na het bewijs van zijn of haar identiteit (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart), de verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens verkrijgen, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is : 


     * de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerking ; 

     * de klant heeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar gegevens ingetrokken en er is geen verdere rechtsgrond voor de verwerking; 

     * de klant maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de klant maakt gebruik van zijn of haar specifieke recht om bezwaar te maken op het gebied van direct marketing (inclusief profilering) ; 

     * de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; 

     * de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen ; 

     * de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de levering van diensten van de informatiemaatschappij die gericht zijn op kinderen. 


 De verwijdering van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen : 


     * wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie ; 

     * wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen ; 

     * wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, en voor zover het recht op wissen het bereiken van de doeleinden van de betrokken verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen ; 

     * wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand te antwoorden op het verzoek van de klant en de redenen voor zijn antwoord te vermelden wanneer hij voornemens is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel. 


 De klant heeft ook het recht om, onder dezelfde voorwaarden, kosteloos de verwijdering of het verbod op het gebruik van alle hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de registratie, mededeling of bewaring verboden is of die langer dan de noodzakelijke en toegestane termijn zijn bewaard. 


_ _


 Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt " _ contactgegevens _ " van dit charter vermelde adres en na motivering van zijn identiteit (door bijvoeging van een leesbare kopie van de identiteitskaart), kan de klant op elk ogenblik vragen om zijn persoonsgegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name met het oog op de doorgifte ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer : 


     * de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen; en wanneer 

     * de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de klant of op een contract dat tussen de klant en de verantwoordelijke voor de verwerking is gesloten. 


 Onder dezelfde voorwaarden heeft de klant het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden doorgegeven, mits dit technisch mogelijk is. 


_ _


 De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere verwerkers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners in België of de Europese Unie, die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken bij het verlenen van diensten. 


 Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of colportage, wordt de klant hiervan op voorhand op de hoogte gebracht, zodat hij kan kiezen of hij al dan niet akkoord gaat met deze verwerking van zijn gegevens door de derden. 


 Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt "contactgegevens" van dit Charter vermelde adres, kan de klant zich te allen tijde en na rechtvaardiging van zijn identiteit (door het bijvoegen van een kopie van zijn identiteitskaart) kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking voldoet aan de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en zal er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, zich aan dit charter houden. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de klant bekend te maken indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt. 


 Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaats. 


_ _


 Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website. 


 Dit cookiebeheersbeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 


 De website maakt gebruik van cookies om de navigatie bruikbaarder en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn onmisbaar voor het functioneren van de website, andere helpen de ervaring van de klant te verbeteren. 


 De meeste webbrowsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Als de klant zijn beheer wil personaliseren, moet hij de parameters van zijn browser aanpassen. Meer informatie hierover vindt u onder " _cookiebeheer _" in deze bepaling. 


 Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het beheer van de hieronder beschreven cookies. 


 Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de klant (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via de browser van de klant. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerkt. 


 Cookies bewaren een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van de bezoekers of de inhoud van hun winkelmandje. Andere cookies verzamelen statistieken over de klanten van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegeven en dat de applicaties goed werken op de website. Nog andere maken het mogelijk om de inhoud en/of de reclame van een website aan te passen aan de klant. 


 De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: 


     * Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die onmisbaar zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en de navigatie vergemakkelijken; 

     * Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. Dit maakt het mogelijk om de navigatie van de klant te verbeteren en maakt het makkelijker voor hem om te vinden wat hij zoekt; 

     * Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk om specifieke functies op de website te activeren om de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de klant te verbeteren, met name door het onthouden van hun keuze van voorkeuren (bijv. taal) ; 

     * Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze worden gebruikt om de inhoud en de prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina's of kliks te identificeren), en om verkoopvoorstellen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de klant; 

     * Reclame- of commerciële cookies: dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerkt om de effectiviteit van een advertentie of webpagina te meten en deze beter af te stemmen op de interesses van de klant; 

     * Tracking cookies: de website maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics om de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking te helpen bij het meten van de manier waarop klanten met de inhoud van de website omgaan en die op een strikt anonieme manier bezoekstatistieken genereert. Deze statistieken maken het mogelijk de website voortdurend te verbeteren en de klant relevante inhoud aan te bieden. 


 De controller gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google als onderaannemer optreedt. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de mensen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie wordt de klant verzocht het privacybeleid van Google te raadplegen, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van klanten op de verschillende websites en toepassingen die tot zijn advertentienetwerk behoren. 


 Een tag is een onzichtbaar beeldbestand dat de navigatie van de klant op één of meerdere websites en/of applicaties volgt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven. 


 Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van de reclame te meten en om de reclame op de website en op andere websites die tot het advertentienetwerk behoren of waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens reclamediensten levert, beter te personaliseren. 


 De opslagperiode van cookies verschilt per type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking geeft toestemming aan openbare zoekmachines om de website via 'spiders' te bezoeken met als enig doel de toegang en de inhoud van de website via hun zoekmachines toegankelijk te maken, zonder dat de verantwoordelijke voor de verwerking het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de toestemming zoals geformuleerd in dit artikel te allen tijde in te trekken. 


 Om aanbiedingen te doen die voor de klant interessant kunnen zijn, kan de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomsten sluiten met internetreclamebureaus. Zij hebben toestemming gekregen van de verantwoordelijke voor de verwerking om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de klant de website bezoekt, kunnen de reclamebureaus ook informatie verzamelen. 


 De meeste browsers zijn geconfigureerd om automatisch cookies te accepteren, maar in alle browsers kunt u de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren. 


 Als de klant niet wil dat de website cookies op zijn computer/mobiel apparaat plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. De klant kan ook zijn browser programmeren om een melding te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en zo beslissen of hij deze al dan niet accepteert. 


 Indien de klant bepaalde cookies wenst te blokkeren en/of te beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die aan zijn browser is gekoppeld: 


 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 


 Indien de klant geen cookies van Google Analytics wenst te accepteren, kan hij dit aangeven door middel van het bericht over cookies dat bij zijn eerste bezoek aan de website verschijnt of door zijn browserinstellingen aan te passen zodat deze cookies weigert. 


 Om niet door Google Analytics op een andere website te worden gevolgd, wordt de klant uitgenodigd om de volgende website te bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 


 In het geval dat de klant bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar en/of bruikbaar zijn. 


_ _


 De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een niveau van beveiliging van de verwerking en van de verzamelde gegevens dat in verhouding staat tot de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, en dat in overeenstemming is met het risico. Zij houdt rekening met de stand van de kennis, de kosten van de uitvoering en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsmede met de risico's voor de rechten en vrijheden van de klanten. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als industriestandaard binnen de IT-sector. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen. 


_ _


 Indien de klant zijn postadres via de website aan de verantwoordelijke voor de verwerking meedeelt, worden zijn gegevens in het adressenbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking opgenomen om aan zijn verzoek te kunnen voldoen en om hem op de hoogte te houden van de producten en diensten die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden. Tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de klant ook aan derden (zoals groepen van bedrijven en zakenpartners) bekendmaken voor direct-marketingdoeleinden. Indien de klant niet wenst dat zijn of haar gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan hij of zij dit aangeven bij de registratie op de website. 


 De klant kan te allen tijde zijn gegevens raadplegen, corrigeren of laten verwijderen uit het bestand van de verantwoordelijke voor de verwerking. Daartoe moet hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het in punt " _ contactgegevens _ " van dit charter vermelde adres, waarbij hij niet mag vergeten zijn exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens te schrappen van de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties. 


 Indien de klant de verantwoordelijke voor de verwerking via de website zijn telefoonnummer meedeelt, kan hij/zij een telefoontje krijgen: 


     * van de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie te verstrekken over producten, diensten of komende evenementen; 

     * van groepen bedrijven en zakenpartners waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel verbonden is. 


 Indien de klant dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij zich wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek "contactgegevens" van dit Charter, waarbij hij/zij er aan herinnert zijn/haar naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens te schrappen van de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties. 


 Als de klant zijn mobiele telefoonnummer via de website aan de verantwoordelijke voor de verwerking meedeelt, ontvangt hij van de verantwoordelijke voor de verwerking alleen berichten (SMS/MMS) die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of om hem te informeren over zijn online bestellingen. 


 Als de klant de beheerder via de website op de hoogte stelt van zijn e-mailadres, kan hij : 


     * e-mails van de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie te verstrekken over zijn producten, diensten of komende evenementen (voor direct marketing doeleinden), op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of dat hij reeds klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking en dat hij zijn e-mailadres aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft meegedeeld; 

     * e-mails van groepen van bedrijven en bedrijven/organisaties waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel gebonden is, voor direct marketing doeleinden, mits de klant hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 


 Indien de klant dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij of zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het onder "contactgegevens" in dit Charter vermelde adres, zonder te vergeten zijn of haar naam en adres (correct gespeld) te vermelden. 


 De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn of haar gegevens te schrappen van de lijst die hij of zij deelt met andere bedrijven of organisaties. 


 Indien de klant geen mailings of telefoontjes meer wenst te ontvangen van een bedrijf dat op de Robinsonlijst staat, kan hij contact opnemen met de Robinsonafdeling van de Belgische Direct Marketing Associatie: 


 - www.robinsonlist.be ; 


 - Gratis telefoonnummer: 0800-91 887; 


 - Per post: BDMV, Robinson List, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel. 


_ _


 De klant kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres: 


 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Pressestraat, 351000 Brussel

Telefoon + 32 2 274 48 00

Fax + 32 2 274 48 35

 commission@privacycommission.be (mailto:commission@privacycommission.be) 


 De klant kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats. 


 Voor meer informatie over klachten en mogelijke verhaalsmogelijkheden kan de klant terecht op het volgende adres van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 


 https://www.privacycommission.be/de/node/19254 


_ _


 Voor elke vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot het duidelijke en toegankelijke karakter van dit Charter, kan de klant zich wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking: 


 Per e-mail : logtransit@immotransit.be

Per post: 17/205 rue des Ateliers, 1332 Genval. 


_ _


 Dit Charter wordt beheerst door het Belgische recht. 


 Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit Charter is onderworpen aan het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant. 


_ _


 De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit Charter te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd met een waarschuwing voor de inwerkingtreding ervan. 


 Deze versie van het Charter dateert van 5 maart 2018.